RGPD en ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP - 

RGPD

RGPD en ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – Slurps.be/ Bingoni Traiteur

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de klant en
SLURPS.be
/Bingoni evenals de organisatie en levering.

De koper verklaart dat hij/zij deze verkoopvoorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd voordat hij/zij een onmiddellijke aankoop doet of een bestelling plaatst.

Het plaatsen van een bestelling betekent dat de klant deze verkoopvoorwaarden accepteert.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract dat de partijen bindt en hebben enerzijds betrekking op “de klant”, waarbij de klant wordt gedefinieerd als de persoon die rechtsgeldig een rechtspersoon of een eigen bedrijf vertegenwoordigt of een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht en die zijn akkoord geeft op de bestelbon, de offerte of het dienstencontract van Slurps Bingoni traiteur. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard, tenzij schriftelijk overeengekomen door Slurps Bingoni traiteur. Bijgevolg kan de Klant zich niet beroepen op de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. Het niet toepassen van een clausule in deze algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door Slurps Bingoni traiteur om zich erop te beroepen. De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden, die op elk moment kunnen worden geraadpleegd op https://www.slurps.be/rgpd-cgv/.

 1. De aanbiedingen van Slurps Bingoni traiteur zijn niet bindend. Slurps Bingoni traiteur kan pas als bindend worden beschouwd als het aanbod schriftelijk door beide partijen is aanvaard en de gevraagde aanbetaling is voldaan. De in de offerte vermelde prijzen zijn in ieder geval niet meer geldig indien de offerte niet binnen een termijn van vijftien dagen na de op het aanbiedingsdocument vermelde datum door de klant en door Slurps Bingoni traiteur is aanvaard.
 2. De aanbieding is exclusief water, vloeistoffen en eventuele kosten voor de levering en distributie van elektriciteit.
 3. Hygiënenormen en allergenen

  Slurps Bingoni traiteur respecteert en past de HACCP-principes en de huidige wetgeving toe. In het geval dat het geleverde product niet bij ontvangst wordt geconsumeerd, moet de klant ervoor zorgen dat de vereiste opslagcondities worden nageleefd. Slurps Bingoni traiteur aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste opslag van producten na levering. Om gezondheidsredenen wordt al het voedsel dat op de buffetten wordt uitgestald en niet wordt opgegeten, weggegooid. Slurps Bingoni traiteur wijst alle verantwoordelijkheid af als deze producten toch worden meegenomen, omdat de koudeketen is verbroken. Alle gerechten worden gemaakt in een atelier waar gluten, pinda’s, soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesam, sulfieten en lupine worden gebruikt.

  Slurps Bingoni traiteur kan daarom niet garanderen dat er geen sporen van deze verschillende allergenen aanwezig zijn in zijn atelier. Slurps Bingoni traiteur vestigt daarom de aandacht van de klant op de mogelijke risico’s van allergische reacties in verband met de consumptie van zijn gerechten. Klanten zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie aan hun gasten. Elke allergische gast die door de klant van dit risico op de hoogte wordt gebracht, is zich bewust van de mogelijke allergische reacties in verband met de consumptie van voedsel bereid door Slurps Bingoni traiteur. Indien nodig moet de klant op het bestelformulier schriftelijk melding maken van elke bekende allergie bij zijn gasten. Slurps Bingoni traiteur behoudt zich het recht voor om de distributie van voedsel aan risicogroepen te weigeren.

 4. De aanbieding wordt berekend voor het aantal verwachte gasten. Elke verandering in het aantal deelnemers zal de facto leiden tot een verandering in de prijs met betrekking tot de uitsplitsing van vaste kosten zoals personeel en uitrusting. In elk geval verplichten de voorwaarden van de “vaste prijs”-arbeid Slurps Bingoni traiteur ertoe zijn prijzen te herzien indien het vermoedelijke of bestelde aantal meer dan 10% lager ligt dan het aantal dat bij het opstellen van de “vaste prijs”-offerte werd meegedeeld. Wanneer het werk wordt uitgevoerd op basis van een “vaste prijs”, zal de Klant worden gefactureerd voor alle vertragingen of onderbrekingen die niet zijn voorzien in de overeengekomen voorwaarden.
 5. Elke prijsstijging van grondstoffen, materiaal of lonen tussen het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst en het ogenblik waarop deze wordt uitgevoerd, zal automatisch aanleiding geven tot een aanpassing van de prijzen, die enkel onder dit uitdrukkelijk voorbehoud worden vastgesteld, zonder dat deze stijging 25% van het bedrag van de aanvaarde offerte mag overschrijden.
 6. Indien de bestelling ook diensten omvat, machtigt de klant Slurps Bingoni traiteur uitdrukkelijk om de kelners en hulpkrachten die nodig zijn voor de dienst in dienst te nemen in het kader van een arbeids- en dienstenovereenkomst onder de voorwaarden die in de offerte zijn vermeld en die de klant verklaart te kennen en te aanvaarden. De klant verbindt zich ertoe deze kosten op eerste verzoek terug te betalen. De klant verklaart Slurps Bingoni traiteur te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in het kader van dit mandaat en te garanderen tegen elke vordering die zou kunnen worden ingesteld.
 7. Alle wijzigingen die na de aanvaarding van de bestelling worden aangebracht, moeten uiterlijk vijftien dagen voor het begin van het evenement schriftelijk aan Slurps Bingoni traiteur worden meegedeeld, met dien verstande dat Slurps Bingoni traiteur zich in dat geval het recht voorbehoudt zijn aanbod dienovereenkomstig te wijzigen. In het bijzonder verplicht de Klant zich om elke verhoging van het aantal gasten uiterlijk tien dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk te melden. Als de klant minder dan tien dagen voor aanvang van het evenement een verhoging van het aantal gasten doorgeeft, stemt hij ermee in dat de extra gasten 10% meer in rekening worden gebracht dan de aangegeven prijs.
 8. De Klant zorgt ervoor dat de toegang tot zijn lokalen en hun stroomvoorziening, airconditioning (indien aanwezig) en aansluitingen in alle opzichten voldoen aan de technische kenmerken en normen van de gebruikte apparatuur.
 9. De Klant verbindt zich ertoe het personeel van Slurps Bingoni traiteur meerdere parkeerplaatsen ter beschikking te stellen op de plaats van het evenement. Bij gebreke daarvan verbindt de Klant zich ertoe de parkeerkosten te betalen die tijdens de duur van het evenement worden aangerekend, met inbegrip van de op- en afbouw. Deze kosten worden na het evenement aan de Klant gefactureerd.
 10. De prijzen in de offerte houden geen rekening met organisatorische problemen op bepaalde sites en kunnen worden herzien naargelang de omstandigheden.
 11. Slurps Bingoni traiteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook aan de eigendommen van de klant of die van de deelnemers, ook niet als deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of lichte schuld, niet opzettelijk, en ongeacht waar deze eigendommen zijn verplaatst of opgeslagen.
 12. Elke annulering van een bestelling door de Klant moet per aangetekende post gebeuren. In geval van annulering van de bestelling door de klant meer dan vijftien dagen voor het evenement (datum poststempel geldt als bewijs), verbindt de klant zich ertoe Slurps Bingoni traiteur te vergoeden voor een forfaitair bedrag van 25% van de prijs van het afgesloten contract, naast de terugbetaling aan Slurps Bingoni traiteur van alle kosten die tot de datum van annulering zijn gemaakt. In geval van annulering van de bestelling door de klant minder dan vijftien dagen voor het evenement, verbindt de klant zich ertoe Slurps Bingoni traiteur te vergoeden voor een bedrag dat wordt vastgesteld op 50% van de prijs van het gesloten contract, naast de terugbetaling aan Slurps Bingoni traiteur van alle kosten die tot de datum van annulering zijn gemaakt. In geval van annulering van de bestelling door Slurps Bingoni traiteur om andere redenen dan overmacht, een gebeurtenis buiten zijn controle of het niet betalen door de klant van de voorschotten voorzien in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, zal de annulering aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten voordele van de klant van : – 25% van de prijs van de bestelling voor annuleringen meer dan 15 dagen voor het evenement; – 50% van de prijs van het betaalde bedrag voor annuleringen minder dan 15 dagen voor het evenement. In geval van annulering van de bestelling door Slurps Bingoni traiteur om redenen van overmacht, een gebeurtenis buiten haar wil of het niet betalen door de Klant van de voorschotten voorzien in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn door Slurps Bingoni traiteur. tegen haar door een personeelslid dat mogelijk is opgeroepen. 1 Onder overmacht wordt verstaan elke plotselinge gebeurtenis, Om milieutechnische, economische en facilitaire redenen, het onvoorzienbare, buiten de wil van cateraar Slurps Bingoni, waardoor de nakoming van haar verplichtingen onmogelijk wordt, zoals brand, natuurramp, storm, explosie, aardbeving, een wet of verordening van een overheidsinstantie of een beslissing van een rechtbank, een staking, een lock-out, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, een ziekte (epidemie, pandemie zoals het Corona-virus), een lock-down of enige andere vorm van sociale onrust; de afwezigheid van elektriciteit of andere essentiële diensten, het uitvallen van technische middelen of enige andere of soortgelijke oorzaak buiten de redelijke controle van Slurps Bingoni traiteur. In het geval van annulering van het contract als gevolg van tijdelijke overmacht, hebben de partijen het recht om uitstel van de gebeurtenis te vragen (herziening van het contract), wat moet worden uitgevoerd binnen een jaar na de datum waarop de overmacht zich voordeed. Alle bedragen die reeds betaald zijn of die verschuldigd zijn op de datum waarop de overmacht zich voordoet, blijven eigendom van Slurps Bingoni traiteur. In elk geval verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke oplossing te vinden zodat dit Contract zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. In geval van annulering van de overeenkomst wegens overmacht blijven alle door de klant reeds betaalde of op de datum van annulering verschuldigde bedragen behouden voor Slurps Bingoni traiteur, behalve in het geval van een klant die een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht, voor wie de betaalde aanbetaling door Slurps Bingoni traiteur zal worden terugbetaald.
 13. Als de klant een in België gevestigde vennootschap of particulier is, wordt een voorschot van 30% van de totale geschatte cateringofferte aan de klant gefactureerd na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de offerte. Een tweede aanbetaling van 40% van de totale geschatte cateringprijs wordt een maand voor de datum van het evenement aan de klant gefactureerd. Deze twee aanbetalingen moeten uiterlijk een week voor het evenement betaald zijn. Alleen de ontvangst van de betaling van deze twee termijnen, die 70% van de geraamde offerte vertegenwoordigen, zal bevestigen dat de overeengekomen diensten zijn uitgevoerd. In het geval van extra diensten behoudt Slurps Bingoni traiteur zich het recht voor om na het evenement een extra factuur uit te schrijven. Als de klant een bedrijf of particulier is die buiten België gevestigd is, wordt een voorschot van 100% van de totale geschatte cateringprijs gefactureerd. Deze aanbetaling moet uiterlijk een week voor de datum van het evenement worden betaald. In het geval van extra diensten behoudt Slurps Bingoni traiteur zich het recht voor om na het evenement een extra factuur uit te schrijven. Voor alle Klanten (België en buiten België) behoudt Slurps Bingoni traiteur zich het recht voor om in geval van niet-betaling van de voorschotten op de vervaldag, het evenement te annuleren of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder afbreuk te doen aan enige rechten, alsook om van rechtswege en zonder formaliteiten de betaling te eisen van de schadevergoeding voorzien in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
 14. Alle facturen moeten contant, netto en zonder korting, in euro’s worden betaald op de rekening die vermeld staat op de offerte van Slurps Bingoni traiteur. Alle facturen worden uitsluitend verzonden naar de contractant, d.w.z. de natuurlijke of rechtspersoon die de offerte of het bestelformulier van Slurps Bingoni traiteur heeft ondertekend en bevestigd. Op verzoek van de klant stemt Slurps Bingoni traiteur ermee in een factuur te verdelen over meerdere natuurlijke of rechtspersonen op voorwaarde dat al deze personen de offerte of de bestelbon hebben ondertekend met dien verstande dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidsintrest van 1% per maand en een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 euro. Slurps Bingoni traiteur is dezelfde forfaitaire schadevergoeding verschuldigd indien hij de door de klant bestelde dienst(en) niet op het overeengekomen tijdstip levert, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover hij geen controle heeft. Slurps Bingoni traiteur stuurt facturen bij voorkeur uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de klant binnen vijftien dagen na ondertekening van de offerte of bestelbon uitdrukkelijk anders verzoekt, verbindt de klant zich ertoe gedurende de gehele contractuele relatie en op permanente basis facturen van Slurps Bingoni traiteur te ontvangen op het e-mailadres waarmee hij de offerte of bestelbon heeft bevestigd, met uitsluiting van elk specifiek platform van de klant. De klant verbindt zich ertoe dit e-mailadres aan het begin van elke maand te controleren om de factuur van Slurps Bingoni traiteur te ontvangen.
 15. Elke huur van uitrusting gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant, die verplicht zal zijn om elk verlies of schade te vergoeden die kan ontstaan aan deze uitrusting, zelfs als dit toeval is. In het bijzonder zal alle schade aan het tafelkleed (brandplekken, vlekken, enz.) of aan de apparatuur aan de Klant worden gefactureerd.
 16. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een factuur die niet geldig wordt betwist binnen acht dagen na de datum van de factuur, per aangetekend schrijven, wordt geacht te zijn aanvaard.
 17. In het geval dat een claim gerechtvaardigd is, mag de aansprakelijkheid van Slurps Bingoni traiteur de waarde van de geleverde goederen niet overschrijden. In elk geval wijst Slurps Bingoni traiteur alle verantwoordelijkheid af voor vertragingen of niet-levering in geval van moeilijke toegang tot de lokalen van de klant of onvoldoende voorbereiding van deze lokalen, en meer in het algemeen in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn controle. In geval van een schadegeval waarvoor Slurps Bingoni traiteur aansprakelijk is, verbindt de klant zich ertoe geen schadevergoeding te eisen die hoger is dan 500.000 euro in geval van lichamelijk letsel, materiële schade en gevolgschade of 150.000 euro in geval van niet-opeenvolgende schade, zijnde het maximumbedrag dat wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die door Slurps Bingoni traiteur is afgesloten. De Klant verbindt zich ertoe alle nodige verzekeringen af te sluiten voor het type evenement dat hij organiseert, in het bijzonder voor het materiaal dat hem wordt toevertrouwd.
 18. De ongeldigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
 19. Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Deze site wordt gehost door het bedrijf OVH. Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk, Voldoet zelf aan RGPD

banktransacties worden beheerd door Mollie Bank, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland.

Veilig online betalen, door Mollie Bank

We voldoen volledig aan de normen van de Europese autoriteiten op het gebied van beveiliging van online betalingen. We staan voortdurend onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Mollie is opgenomen in het register van betaalinstellingen van De Nederlandsche Bank.

Uw bestanden zijn veilig, door Mollie Bank

Alle bestanden die door Mollie worden verwerkt, onze eigen bestanden of die van onze klanten, worden opgeslagen op Nederlandse servers. Gevestigd in streng beveiligde datacenters. De servers worden voortdurend bewaakt door een team van CNP-specialisten.

Versleutelde bankgegevens, door Mollie Bank

Onze PCI-DSS niveau 1 certificering is het bewijs van het beveiligingsniveau dat we bieden aan zowel winkeliers als consumenten.

In het algemeen kunt u onze site op het internet bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren of persoonlijke informatie over uzelf hoeft te verstrekken. Soms vragen we je echter om informatie. Bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken, correspondentie te voeren of een abonnement af te sluiten. We kunnen deze informatie aanvullen om een transactie te voltooien of een betere service te bieden.

Bestellen via internet

Alle bestellingen moeten worden geplaatst via e-mail of het elektronische bestelsysteem van
SLURPS.be
Biotraiteur op de website

Alle klanten die een bestelling willen plaatsen, moeten zichzelf of hun bedrijf eerst registreren.

De klant moet altijd het afleveradres, factuuradres en contactgegevens vermelden, zoals aangegeven in de velden op het bestelformulier.

Levertijd

De leveringstermijnen van de goederen aan de klant zijn louter indicatief en kunnen in geen geval onze verantwoordelijkheid inhouden.

Let op: vooruitbestellingen krijgen voorrang bij levering. Onvoorziene omstandigheden, zoals stakingen, brand, overstromingen, enz., en in het algemeen elke omstandigheid die leveringen onmogelijk of moeilijker maakt, worden beschouwd als gevallen van overmacht.

In ieder geval kunnen we niet worden gedwongen om het onvoorzienbare of onoverwinnelijke karakter van deze omstandigheden aan te tonen, net zoals we niet kunnen worden gedwongen om aan te tonen dat ze de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

Garantie

SLURPS.be Biotraiteur zal alles in het werk stellen om de bestelde goederen te leveren. Als deze echter niet beschikbaar zijn

Offertes zijn drie maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Als de algemene situatie in de tussentijd door epidemieën, oorlog of andere redenen kan zijn veranderd. De grondstofprijzen of andere prijzen kunnen zijn gestegen, dus moet er een nieuwe schatting worden gemaakt.

Aansprakelijkheid van de verkoper – Garantie

De Producten die worden verkocht op de website SLURPS.be Biotraiteur voldoen aan de geldende regelgeving binnen de Europese Unie en hun prestaties zijn compatibel met niet-professioneel en/of professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten genieten van het herroepingsrecht van rechtswege en zonder bijkomende betaling, overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
– de wettelijke conformiteitsgarantie, voor Producten die kennelijk defect, beschadigd of beschadigd zijn of Producten die niet overeenstemmen met de bestelling,
– de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik,
in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden.
Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de Producten binnen een termijn van maximum 1 dag vanaf de levering van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken binnen een termijn van maximum 1 dag vanaf de ontdekking ervan.
De Verkoper zal de Producten of onderdelen onder garantie die als niet-conform of defect worden beschouwd, vergoeden, vervangen of laten repareren.
Portokosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en portokosten voor retourzendingen worden vergoed op vertoon van bewijsstukken.
Restituties voor Producten die niet-conform of defect blijken te zijn, zullen zo snel mogelijk plaatsvinden en uiterlijk binnen 60 dagen nadat de Verkoper de niet-conformiteit of het verborgen gebrek heeft geconstateerd.
De terugbetaling wordt gedaan door het crediteren van de bankrekening van de Klant of via Paypal.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:
– niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, die de Klant moet controleren,
– in geval van misbruik, nalatigheid van de Klant, ongeval of overmacht.
De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een defect vertonen.

Betaling

Klanten kunnen op verschillende manieren betalen:

-contant bij levering

 • Klanten kunnen hun factuur per bankoverschrijving betalen voordat ze hun bestelling ontvangen of direct online met Bancontact / Visa – Paypal via het beveiligde online betaalsysteem van Mollie Bank NL.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het onbetaalde bedrag van rechtswege verhoogd met de volgende kosten

zonder voorafgaande ingebrekestelling van een forfaitaire boete gelijk aan 15%, maar niet minder dan 15 euro.

Als een factuur niet op de vervaldatum is betaald, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Het geeft ook
SLURPS.be
Biotraiteur het recht om lopende contracten op te schorten voor leveringen die nog moeten worden geleverd.

Schade

Eventuele klachten over kwaliteit of andere tekortkomingen moeten uiterlijk per e-mail worden gestuurd naar

Binnen 12 uur na ontvangst van de goederen. Zodra deze termijn is verstreken, wordt elk geleverd product beschouwd als zijnde in overeenstemming met de bestelling.

Elke gebeurtenis of omstandigheid die geen fout van ons inhoudt en die de uitvoering van een contract zou kunnen stopzetten, opschorten of onderbreken, is voorbehouden ten voordele van ons en ontslaat ons van elke aansprakelijkheid op dezelfde manier als een geval van overmacht.

In geen geval zal SLURPS.be Biotraiteur niet verantwoordelijk worden gehouden voor een onjuiste weergave als gevolg van een technische fout.

Evenzo,
SLURPS.be
Biotraiteur niet verplicht een bestelling te honoreren die het gevolg is van een technische fout.

Klachten over de inhoud van de factuur moeten schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen na ontvangst. Na deze periode wordt de factuur beschouwd als definitief en onherroepelijk aanvaard door de koper.

Persoonlijke informatie

SLURPS.be Biotraiteur verbindt zich ertoe om uw gegevens te verzamelen en te verwerken op een wettige, eerlijke en transparante manier, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van haar prospects en klanten is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie, en geeft aan voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld, of het verstrekken van deze gegevens optioneel of verplicht is om aanvragen te beheren, en wie er toegang toe heeft.

Voldoen aan de RGPD (General Data Protection Regulation), die alle gegevens over hun klanten moet beschermen.

De lezerslijst wordt beheerd door de gespecialiseerde sites Aweber, SGAR of Mailchimps, die zelf voldoen aan de RGPD. De gegevens die ze opslaan zijn beperkt tot de achternaam of voornaam die je hebt opgegeven en het e-mailadres waarop je meldingen ontvangt over nieuwe items.

Uw gegevens worden beschermd door iThemes Security

U weet ook dat als u zich wilt afmelden van onze lijsten, u gewoon op de link “Mailchimps” OF “SGAR” onderaan elk bericht hoeft te klikken om de handeling zelf uit te voeren (wijziging of verwijdering).

Klantinformatie en persoonlijke gegevens met betrekking tot bezoeken aan onze site zijn vertrouwelijk en voor niemand toegankelijk, en worden onmiddellijk verwijderd nadat uw account is verwijderd. Als de account actief blijft, varieert de retentie afhankelijk van het type gegevens. Statistische gegevens die bijvoorbeeld meer dan 13 maanden oud zijn, worden verwijderd zolang de account actief is. Andere gegevens kunnen te allen tijde worden verwijderd tijdens het actieve gebruik van uw account, in overeenstemming met de hierboven uiteengezette bepalingen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit en de personalisatie van de dienst te verbeteren.
SLURPS.be
Biotraiteur service en voor de eventuele formulering van commerciële voorstellen.

COOKIE

U kunt cookies op elk gewenst moment deactiveren of activeren. Het doel van deze cookies is het registreren van informatie met betrekking tot de navigatie op de site (datum en tijd van raadpleging, geraadpleegde pagina, datum en tijd van klik, plaats van klik, enz.) Met deze informatie kunnen we de site personaliseren, de toegang tot secties vergemakkelijken, enz.

Doel van cookies

Wij herinneren u eraan dat het weigeren van cookies uw toegangsvoorwaarden tot onze websites en het gebruik ervan (bijvoorbeeld het bekijken van onze video’s, het opslaan van identificatie-informatie, het ontvangen van gepersonaliseerde aanbevelingen, enz.)

Om cookies zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te laten voldoen, nodigen wij u uit om de parameters van uw browser in te stellen, rekening houdend met het doel van cookies zoals hierboven vermeld.

INFORMATIE VERZAMELD BIJ KINDEREN

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en het is verboden om onze diensten te gebruiken als je jonger bent dan 18 jaar.

CONFLICTOPLOSSING/GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen waartoe het vertrouwelijkheidsbeleid aanleiding kan geven, in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering ervan, hun gevolgen en hun nasleep, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel/België.

TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Het Privacybeleid valt onder de Belgische wetgeving en is geschreven in het Frans. Alleen de Franse tekst zal als authentiek worden beschouwd in geval van een geschil, als ze in meerdere talen zijn vertaald. De nietigheid van een clausule betekent niet de nietigheid van het vertrouwelijkheidsbeleid. Het tijdelijk of permanent niet toepassen van een of meerdere clausules door de dienstverlener SLURPS.be Bingoni betekent niet dat wij afstand doen van de andere clausules van deze voorwaarden, die van kracht blijven.

Klanten moeten schrijven naar: postmaster @ slurps . zijn

Adres van de maatschappelijke zetel van
SLURPS.be
Bingoni :

Publicatiedirecteur en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Bingoni José – tel. + 32 477.927.411

Rue de la Jouerie Villers la Ville 1495

België.

Uw rechten

We zetten ons in om u het recht te geven op toegang tot,bezwaar tegen, beperking van enverwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Onder het rechtop toegang wordt verstaan de mogelijkheid om te weten of wij gegevens over u hebben, en zo ja, wat de inhoud van deze gegevens en de bijbehorende doeleinden zijn, die aan u worden meegedeeld.
Het recht ombezwaar te maken houdt in dat u kunt weigeren dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment van verzamelen.
Het recht op beperking betekent dat u de mogelijkheid hebt om de automatische verwerking van de gegevens die u ons hebt gestuurd, te beperken.
Onder het recht opwissen wordt verstaan de mogelijkheid om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens niet langer voorkomen op bijvoorbeeld een mailinglijst.

Uw rechten uitoefenen.

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan

SLURPS.be

en met een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart), kunt u gratis de schriftelijke mededeling van uw persoonlijke gegevens en, indien nodig, de rectificatie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens verkrijgen. Uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een kopie van uw gegevens.

Als u op enig moment van mening bent dat onze site uw privacy niet respecteert,

Informeer ons per e-mail op het volgende adres: postmaster @ SLURPS . zijn

Alles zal in het werk worden gesteld om het probleem te identificeren en te corrigeren.

Europese burgers kunnen in beroep gaan bij de toezichthoudende autoriteit. Neem contact op met de CNIL.

SLURPS.be