Verkoopvoorwaarden

.


.

——————————-
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / RGPD SLURPS / BIOTRAITEUR

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen Slurps / Biotraiteur / bingoni en de klant, hierna de klant of gebruiker genoemd, die zich ertoe verbindt het contract uit te voeren in overeenstemming met deze verkoopsvoorwaarden. De door Slurps/Biotraiteur opgegeven prijzen en verkoopvoorwaarden vormen het hoofdbestanddeel van de overeenkomst tussen Slurps/Biotraiteur en de Klant/Gebruiker.

Door een bestelling te plaatsen en deze site te gebruiken, accepteert de klant onze verkoopvoorwaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en/of overeenkomsten met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Slurps / Biotraiteur / bingoni klanten.

Deze Site wordt gehost door OVH.

Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – Frankrijk

59100 Roubaix – Frankrijk, voldoet zelf aan RGPD

In het algemeen kunt u onze site op het internet bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren of persoonlijke informatie over uzelf hoeft te verstrekken. We kunnen u echter wel om informatie vragen. Bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken, correspondentie te voeren of een abonnement af te sluiten. We kunnen deze informatie aanvullen om een transactie te voltooien of een betere service te bieden. Dit contract verleent Slurps / Biotraiteur het recht om de door de Klant verstrekte gegevens te gebruiken voor statistische analyses, waarvan de resultaten anoniem zullen worden verwerkt.

De Gebruiker verklaart dat hij/zij de kenmerken van het internet en zijn technische prestaties aanvaardt en de beperkingen ervan erkent.

Gegevens die circuleren op het internet zijn niet noodzakelijkerwijs beschermd en de communicatie door de Gebruiker aan derden van zijn/haar identifiers, wachtwoorden en in het algemeen van alle informatie die door de Gebruiker als persoonlijk of vertrouwelijk wordt beschouwd, gebeurt op eigen risico,

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen op het internet.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de interpretatie van de gegevens die hij raadpleegt en overdraagt en voor het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Slurps / Biotraiteur / bingoni, die op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

Slurps / Biotraiteur / bingoni stelt alles in het werk om de Gebruikers een betrouwbare en snelle toegang, beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de Site.

Bestellen via internet
Alle bestellingen moeten worden geplaatst via het elektronische bestelsysteem dat door Biotraiteur SLURPS/Bingoni op de website is geïnstalleerd.
www. Biotraiteur .be . /.
Alleen bestellingen die de dag ervoor voor 10.15 uur zijn geplaatst, worden in aanmerking genomen.

Alle klanten die een bestelling willen plaatsen, moeten eerst hun bedrijf registreren. Eenmaal Biotraiteur SLURPS/ Bingoni
ermee instemt het nieuwe bedrijf op te nemen in een van zijn leveringsrondes, moet de klant(en) zich registreren op de website www. Biotraiteur .be

waardoor ze online kunnen bestellen.
De klant moet altijd het afleveradres, factuuradres en contactgegevens vermelden, zoals aangegeven in de velden op het bestelformulier.
Alleen bestellingen voor vergaderingen worden de dag ervoor vóór 12.00 uur online geplaatst.
Om levertijden te garanderen en altijd verse producten van hoge kwaliteit te kunnen bieden, is een minimumbestelling van €25 per bedrijf vereist.
Als dit bedrag niet wordt bereikt, is levering niet mogelijk.

Levertijd
Bestellingen moeten uiterlijk om 10.15 uur worden geplaatst voor levering om 13.00 uur de volgende dag (werkdagen).

De klant kan ook een bestelling plaatsen voor andere dagen en dit aangeven op het bestelformulier.
Sommige producten vereisen echter een speciale bereiding, zoals trays voor cateringmaaltijden. In dit geval moet de klant 48 uur van tevoren online bestellen.
De leveringstermijnen van de goederen aan de klant zijn louter indicatief en kunnen in geen geval onze verantwoordelijkheid inhouden.

Let op: vooruitbestellingen krijgen voorrang bij levering. Onvoorziene omstandigheden, zoals stakingen, brand, overstromingen, enz. en in het algemeen elke omstandigheid die leveringen onmogelijk of moeilijker maakt, worden niet in aanmerking genomen.
worden beschouwd als gevallen van overmacht.
In ieder geval kunnen we niet worden gedwongen om het onvoorzienbare of onoverwinnelijke karakter van deze omstandigheden aan te tonen, net zoals we niet kunnen worden gedwongen om aan te tonen dat ze de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

Bezorgkosten
De levering is gratis in Brussel & B.W. Voor alle andere bestemmingen in België worden de kosten berekend op basis van je leverzone (gebaseerd op postcodes). De verzendkosten zijn exclusief btw (21%).

Annulering of wijziging
Annuleringen zijn alleen mogelijk 24 UUR VOORAF na een overeenkomst per e-mail postmaster@slurps.be

Garantie
Biotraiteur SLURPS/ Bingoni zal zich inspannen om de bestelde goederen te leveren. Als deze echter niet beschikbaar zijn
-Biotraiteur SLURPS/ Bingoni gebruikt voornamelijk verse producten en als gevolg daarvan kunnen de geleverde producten variëren afhankelijk van de markt. Biotraiteur SLURPS/ Bingoni zal de klant desgewenst aanbieden om de bestelde producten te vervangen door vergelijkbare producten. Als de klant niet
Als u het niet eens bent met dit voorstel, kunt u het voorstel van Biotraiteur SLURPS/Bingoni altijd weigeren zonder kosten.
Betaling

Klanten kunnen op twee manieren betalen:
-contant bij levering
na voorafgaande overeenkomst met Biotraiteur / Bingoni, de
De klant kan zijn factuur per bankoverschrijving betalen zodra hij deze heeft ontvangen.
of online via het Bancontact/Visa-systeem.
veilig online betalingssysteem van Ogone. Biotraiteur SLURPS/Bingoni prijzen
worden exclusief btw weergegeven. De btw is 6%.
op alle voedingsmiddelen en dranken, behalve bier en wijn, waarvoor het 21% is.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, wordt het onbetaalde bedrag automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met een forfaitaire boete gelijk aan 15%, maar niet minder dan 15 euro.
Als een factuur niet op de vervaldatum is betaald, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Het geeft Biotraiteur SLURPS/Bingoni ook het recht om lopende contracten voor nog te leveren goederen op te schorten.

Garanties en aansprakelijkheid

Elke gebeurtenis of omstandigheid die geen fout van ons inhoudt en die de uitvoering van een contract zou kunnen stopzetten, opschorten of onderbreken, is voorbehouden ten voordele van ons en ontslaat ons van elke aansprakelijkheid op dezelfde manier als een geval van overmacht.

In geen geval kan Slurps / Biotraiteur / bingoni verantwoordelijk worden gesteld voor een onjuiste weergave als gevolg van een technische fout.

Slurps / Biotraiteur / bingoni is evenmin verplicht een bestelling te honoreren die het gevolg is van een technische fout. Klachten over facturen

Klachten over de inhoud van de factuur moeten schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen na ontvangst. Na deze periode wordt de factuur beschouwd als definitief en onherroepelijk aanvaard door de koper.

RGPD

Persoonlijke informatie

Slurps / Biotraiteur / bingoni verbindt zich ertoe te waarborgen dat uw gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en met de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van haar prospects en klanten is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie, en geeft aan voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld, of het verstrekken van deze gegevens optioneel of verplicht is om aanvragen te beheren, en wie er toegang toe heeft.

Voldoen aan de RGPD (General Data Protection Regulation), die alle gegevens over hun klanten moet beschermen.

De lezerslijst wordt beheerd door de gespecialiseerde site Aweber of SGAR, die zelf voldoen aan de RGPD. De gegevens die ze opslaan zijn beperkt tot de achternaam of voornaam die je hebt opgegeven en het e-mailadres waarop je meldingen ontvangt over nieuwe items.

Uw gegevens worden beschermd door iThemesSécurity.

Je moet ook weten dat als je je wilt afmelden van onze lijsten, je gewoon op de link “Aweber” OF “SGAR” onderaan elk bericht kunt klikken om de handeling zelf uit te voeren (wijzigen of verwijderen).

Klantinformatie en persoonlijke gegevens met betrekking tot bezoeken aan onze site zijn vertrouwelijk. en zijn voor niemand toegankelijk en worden direct verwijderd nadat je je account hebt verwijderd. Als de account actief blijft, varieert de retentie afhankelijk van het type gegevens. Statistische gegevens die bijvoorbeeld meer dan 13 maanden oud zijn, worden verwijderd zolang de account actief is. Andere gegevens kunnen te allen tijde worden verwijderd tijdens het actieve gebruik van uw account, in overeenstemming met de hierboven uiteengezette bepalingen.

de gegevens worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit en de personalisering van de dienst Slurps / Biotraiteur / bingoni te verbeteren en voor de eventuele formulering van commerciële voorstellen.

COOKIE

U kunt cookies op elk gewenst moment deactiveren of activeren. Het doel van deze cookies is het registreren van informatie met betrekking tot de navigatie op de site (datum en tijd van raadpleging, geraadpleegde pagina, datum en tijd van klik, plaats van klik, enz.) Met deze informatie kunnen we de site personaliseren, de toegang tot secties vergemakkelijken, enz.

Doel van cookies

Wij herinneren u eraan dat het weigeren van cookies uw toegangsvoorwaarden tot onze websites en het gebruik ervan (bijvoorbeeld het bekijken van onze video’s, het opslaan van identificatie-informatie, het ontvangen van gepersonaliseerde aanbevelingen, enz.)

Om cookies zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te laten voldoen, nodigen wij u uit om de parameters van uw browser in te stellen, rekening houdend met het doel van cookies zoals hierboven vermeld.

INFORMATIE VERZAMELD BIJ KINDEREN

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en het is verboden om onze diensten te gebruiken als je jonger bent dan 18 jaar.

CONFLICTOPLOSSING/GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen waartoe het vertrouwelijkheidsbeleid aanleiding kan geven, in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering ervan, hun gevolgen en hun nasleep, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel/België.

TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Het Privacybeleid valt onder de Belgische wetgeving en is geschreven in het Frans. Alleen de Franse tekst zal als authentiek worden beschouwd in geval van een geschil, als ze in meerdere talen zijn vertaald. De nietigheid van een clausule betekent niet de nietigheid van het vertrouwelijkheidsbeleid. De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meer clausules door Nous prestataire/Bingoni betekent niet dat wij afstand doen van de andere clausules in deze overeenkomst, die van kracht blijven.

De klant kan op elk moment zijn/haar persoonlijke gegevens die door Slurps / Biotraiteur / bingoni werden geregistreerd raadplegen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn, wordt hij uitgenodigd om Slurps / Biotraiteur / bingoni schriftelijk op de hoogte te brengen van de correcties, wijzigingen of schrappingen: postmaster @ Slurps / Biotraiteur .be

Adres van het hoofdkantoor van Slurps / Biotraiteur / bingoni:

Publicatiedirecteur en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Bingoni José – tel + 32 477.927.411

Rue de la Jouerie n,15 Villers la Ville 1495

Uw rechten

We zetten ons in om u het recht te geven optoegang tot,bezwaar tegen, beperking van enverwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Onder het rechtop toegang wordt verstaan de mogelijkheid om te weten of wij gegevens over u hebben, en zo ja, wat de inhoud van deze gegevens en de bijbehorende doeleinden zijn, die aan u worden meegedeeld.
Het recht ombezwaar te maken houdt in dat u kunt weigeren dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment van verzamelen.
Het recht op beperking betekent dat u de mogelijkheid hebt om de automatische verwerking van de gegevens die u ons hebt gestuurd, te beperken.
Onder het recht opwissen wordt verstaan de mogelijkheid om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens niet langer voorkomen op bijvoorbeeld een mailinglijst.

Uw rechten uitoefenen.

Door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar Slurps / Biotraiteur / bingoni.Na het overleggen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart) kunt u gratis schriftelijke mededeling krijgen van uw persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, rectificatie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens. Uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een kopie van uw gegevens.

Als u op enig moment van mening bent dat onze site uw privacy niet respecteert, kunt u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen op het volgende adres:

postmaster @ Slurps / Biotraiteur . Alles zal in het werk worden gesteld om het probleem te identificeren en te corrigeren.

De Belgische toezichthoudende autoriteiten zijn verantwoordelijk.

Brussel Nl:

Ministerie van Brussel Hoofdstedelijk Gewest,

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel

+32 2 204.21.11

Brussel Fr:

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Economische en werkgelegenheidsadministratie

Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel

+ 32 2 204 21 11

Wallonië:

Ministerie van het Waals Gewest

Directoraat-generaal Economie en Werkgelegenheid,

Waalseplein 1 – 5100 Namen

+32 81 33 43 43

Vlanderen:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie werkgelegenheid

Markiesstraat 1 – 1000 Brussel

+32 2 553 44 12

Europese burgers kunnen in beroep gaan bij de toezichthoudende autoriteit. Neem contact op met de CNIL.